แบบฟอร์มส่งงาน

Step 1 of 4
กรุณาใส่เลขให้ถูกต้องค่ะ
วันที่ส่ง demo แรก | Date first demo was sent
วว/ดด/ปปปป | DD/MM/YYYY
วว/ดด/ปปปป | DD/MM/YYYY

รายละเอียดไฟล์อัพโหลด | File Details

กรุณาแยกไฟล์เป็น Master, Data, Midi และ Master ของเวอรชั่นบรรเลง (ถ้ามี) เป็นโฟลเดอร์ Google Drive ก่อนอัพโหลดค่ะ
หากคุณไม่แยกจะไม่สามารถดำเนินการกรอกข้อมูลต่อไปได้ค่ะ
Please separate your master, data, midi, instrumental master (if applicable) files into separate Google Drive folders before uploading. If you do not separate the files, you will be unable to progress further.

กรุณาแยกไฟล์เป็น Master, Data และ Midi เป็นโฟลเดอร์ Google Drive ก่อนอัพโหลดค่ะ
Please separate your master, data and midi files into separate Google Drive folders before uploading.

//